TRUNG TÂM CH(not a nice word)Y ĐIỂM THEO YÊU CẦU CH(not a nice word)Y TRƯỜNG Đ(not a nice word)I HỌC - CH(not a nice word)Y TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CH(not a nice word)Y ĐIỂM TOÀN QUỐC - CH(not a nice word)Y ĐIỂM NỢ MÔN CH(not a nice word)Y ĐIỂM LIỆT - NÂNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP - HỒ S(not a nice word) NGHỈ HỌC

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

Trung Tâm Chạy Điểm nợ môn sẽ giúp bạn vượt qua tất cả vấn đề trong thời gian các bạn học như :

+ Nợ môn - Thiếu điểm - Thi Rớt - Không tốt nghiệp được trong quá trình học

+ Chạy điểm - chạy trường từ cấp 2 - cấp 3 - v(not a nice word) đại học theo yêu cầu của Sở Giáo Dục Đ(not a nice word)o Tạo

+ Nâng điểm tốt nghiệp - nâng điểm thi - v(not a nice word) các hồ sơ đã nghỉ học rất lâu ....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Để được hổ trợ nhanh nhất vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin v(not a nice word) g(not a nice word)i v(not a nice word)o mail .

PHÒNG ĐÀO T(not a nice word)O SẼ LIÊN HỆ CHO B(not a nice word)N

MAIL : chaydiemnomon@gmail.com

cung cấp thông tin như sau :

+ Họ v(not a nice word) Tên : ................................... SDT

+ Trường : .............................................

+ Khóa Học : .........................................

+ Mã Số SV : .........................................

+ Ảnh : CMND - Ảnh Thẻ - Thẽ SV : ......................................

+ Yêu cầu : Nêu rõ yêu cầu của th(not a nice word) sinh

G(not a nice word)i về mail : chaydiemnomon@gmail.com

Để mất thời gian , các th(not a nice word) sinh cung cấp đầy đủ nội dung trên - Phòng Đ(not a nice word)o Tạo sẽ liên hệ cho các bạn .

Đảm Bảo - Uy T(not a nice word)n - H(not a nice word)i Lòng

TRÂN THÀNH CẢM (not a nice word)N !

Ch