Rất có người muốn biết nhiều cần nạp gas đại hồi biểu dưỡng điều hòa năng chớ? vố đáp d(not a nice word)nh biếu bạn do v(not a nice word)y nhờ vả thợ...